Selected Projects 1980-2011 > Sabbioneta/Kromeriz

Giardino Segrego
Giardino Segrego
13 1/2" x 8 3/4"
2003

Black and White Silver Prints
with stitching